Número de Contacte - Fax: (+34) 977 44 11 71
Horari d'atenció: dimarts i dijous de 9h a 13h.

Que fem?

Funcions

Els fins de la federació son:


1 La realització de totes aquelles tasques que possibilitin un millor coneixement i estudi de la problemàtica de les discapacitats psíquiques, físiques i sensorials.

2Facilitar, millorar i controlar l’assistència als malalts i discapacitats per mantenir una qualitat de vida digna en tot el possible, procurant alhora que els poders públics siguin operatius a favor dels propis malalts, discapacitats i llurs familiars.


3 Orientar, assessorar, informar i educar als familiars de malalts i del discapacitats en qüestions legals, econòmiques, socials, psicològiques, mèdiques i ètiques.

4Prestar assistència multidisciplinar amb els respectius tractaments als afectats/es per alguna malaltia o discapacitat i als seus familiars.


5 Estimular la investigació en relació a les malalties i/o discapacitats, així com la seva incidència, evolució terapèutica i etiologia de la malaltia i/o discapacitat, amb tota la problemàtica que genera.

6Informar a les Administracions, mitjans de comunicació i societat en general, de tot allò que faci referència al coneixement de les malalties i discapacitats per tal de sensibilitzar-los i poder donar una assistència integral adequada a cada cas.


7Mantenir els contactes necessaris amb Administracions, Entitats i Associacions relacionades amb les malalties i/o discapacitats, en qualsevol àmbit territorial, amb la finalitat d'estar al dia amb els avenços que es produeixin en l'estudi de les malalties i/o discapacitats i així poder-ne informar als afectats.

8Promoure la creació de serveis, fundacions, centres, entitats i altres organitzacions a favor dels qui tenen algun tipus de discapacitat i/o malaltia.


9Les activitats que ho requereixen es procuraran desenvolupar per personal amb la titulació adient.

10Promoure la creació de noves entitats envers malalties i/o discapacitats no representades en el territori d’actuació.


11La representació i promoció dels interessos educatius, socials, econòmics, sanitaris i d’altres dels seus associats per a que aquests, mitjançant el seu treball d’atenció i educació, puguin oferir a la societat un servei de qualitat.

12Ésser una eina al servei dels seus associats per a la millora dels serveis. En aquest sentit la federació impulsarà, en la mesura de les seves possibilitat:

  • La formació pel personal de les entitats integrants
  • La prestació de serveis d'informació, d'assessorament i d'orientació envers el treball que realitzen les entitats federades, i la resolució de les consultes que aquestes puguin formular
  • Els intercanvis d'experiències
  • Una constant tasca de promoció de les entitats que integren la federació
  • Totes aquelles altres accions i iniciatives que afavoreixen el treball i la realització plena de les finalitats de la federació i de les seves entitats federades.


13Intercanviar i promoure les bones pràctiques.

14Impulsar les acciones necessàries per tal de millorar i rentabilitzar els recursos públics i privats existents en matèria de discapacitats i malalts.